תהליך העבודה


 • הלקוח מבצע הזמנת איסוף חומר באמצעות הפקס' או האינטרנט.

 • הבקשה נקלטת ומוזנת למערכת ההפצה ההמוחשבת.


 • רכב ארכיב 2000 יוצא לבצע איסוף מיכלים מהלקוח (ניתן להזמין גם שירותי אריזה).

 • בעת איסוף המיכלים תופק תעודת משלוח הכוללת את מספר המיכלים ועותק ממנה יימסר ללקוח.


 • המיכלים נקלטים באתר הגניזה של ארכיב 2000, בצירוף עותק מתעודת המשלוח הנמסר לאחראי ההקלדה.

 • פרטי תעודות המשלוח מוזנים למערכת הממוחשבת יחד עם כתובת מקודדת ברקוד על גבי המיכלים.

 • בכל משמרת הקלדה, מתבצעות בדיקות מדגמיות לבדיקת איכות ההקלדה ולאיתור חריגים.


 • הלקוח מזמין תיקים המאוחסנים בארכיב 2000.

 • צוות עובדים מקצועי קולט את ההזמנות מבצע חיפוש ואיתור במחשב.

 • לאחר איתור התיק במחשב, מתבצעת שליפה פיזית של התיק מהמדף באמצעות קורא אופטי.

 • התיק מועבר לעיון הלקוח תוך 24 שעות (או פחות).


 • הלקוח מעביר לארכיב 2000 נהלים קבועים לביעור חומר או דרישה לביעור חומרים ספציפיים.

 • הבקשה מוזנת למחשב לצורך רישום ובקרה כפולה למניעת טעויות.

 • בעת שליפתם מתריעים מסופוני הברקוד במידה ואין התאמה בפועל בין רישומי המחשב לתיקים.

 • במידה ואין התרעה על טעות בזיהוי מוסרים התיקים מהמלאי ומועברים לביעור.


 • המסמך נסרק וממופתח לצורך אחזור מהיר בעת הצורך.